White Rhino

$260.00$1,200.00

Average THC / CBD Level
15.00/17.00% THC 0.01/0.18% CBD 0.01/0.12% CBN

SKU: N/A Category: Tag: